Home » Sve vijesti » JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

**********

  REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”

TREBINjE

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik informatike, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.6.2018. godine, za rad u matičnoj školi i područnom odjeljenju Lastva …………………………………………………    1 izvršilac                                                                 

■ Na   radno  mjesto nastavnika informatike prima se kandidat sa položenim stručnim ispitom  i radnim iskustvom od godinu dana na poslovima nastavnika informatike .

■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – čl. 104. stav (6) (“Službeni glasnik RS” br. 44/17).

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi – član  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 102/14, 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i  vrste stručne spreme.

4.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu  izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude izabran. Prihvata se samo ljekarsko uvjerenje koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

▪ Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

▪ Intervju  samo za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, sa potpunom  dokumentacijom i blagovremenom prijavom obaviće se u prostorijama škole u

ponedjeljak, 26.03.2018. godine, godine sa početkom u 11 časova

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati  na intervju,

 a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Jovan Jovanović Zmaj” Trebinje, Oktobarska br.1

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati  u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

************

JU TEHNIČKA ŠKOLA TREBINjE

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.  Prof. elektro grupe predmeta………..1 izvršilac – 17 časova – određeno (31.8.2018) – sa radnim iskustvom (položen stručni ispit za rad u nastavi)

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (“Sl. gl. RS”, br. 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS”, br.74/08, 106/09, 104/11, 33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS”, br. 29/12, 80/14, 83/15).

Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem poslodavac će pribaviti službenim putem od nadležnog organa, za izabranog kandidata.

Ljekarsko uvjerenje kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa, dostave sljedeća dokumenta (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

– Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (za diplome stečene poslije 6.4.1992. god. van BiH i Republike Srbije potrebno priložiti rješenje o priznavanju – nostrifikaciji);

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uvjerenje o državljanstvu;

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

– Kraću biografiju – prijava.

Pored ovih dokumenata potrebno je dostaviti i uvjerenja tražena Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi    (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.102/14, 42/16). Uvjerenja koja kandidat prilaže su:

– Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja koju izdaje visokoškolska ustanova ili je dodatak diplomi (ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa)

– Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca

– Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje 27.3.2018. godine u 12 časova u prostorijama škole.

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji ispunjavaju navedene uslove         (radno iskustvo i položen stručni ispit), razmatraće se prijave ostalih kandidata.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

U prijavi navesti kontakt telefon.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u JU “Tehnička škola” Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje sa naznakom “ZA KONKURS (prof. elektro grupe predmeta)”.

*************

“ENERGETIK” DOO

DUBIČKA BR.90

78 000 BANjALUKA

Na osnovu ukazane potrebe  d.o.o. “Energetik” Banjaluka, raspisuje oglas – mjesto rada Bileća

   OGLAS

 za prijem radnika u radni odnos – mjesto rada Bileća

1. Građevinski tehničar                                                        2 izvršioca

2. Zidar                                                                          5 izvršilaca

3. Tesar                                                                          5 izvršilaca

4. Armirač                                                                            2 izvršioca

5. NK radnik                                                                10 izvršilaca

Od kandidata se očekuje sklonosti timskom radu, odgovornost i pouzdanost u izvršavanju raznih zadataka.

Prijave sa biografijom i dokaza o ispunjenosti uslova (ne mora biti ovjerena dokumentacija, samo fotokopija) slati putem pošte, email-a ili doći lično na sljedeću adresu:

“Energetik” d.o.o.

Dubička br.90

78 000 Banjaluka

Kontakt telefon: 051/386-214

E-mail adresa: info@energetik.ba

Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Glassrpske


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*