Templates by BIGtheme NET
Home » Sve vijesti » JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.02. 2019. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**************

*****************

 

 

JU  MUZIČKA ŠKOLA “TREBINjE”

 TREBINjE

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac – 2 časa – na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine;

 

 

I    Opšti uslovi:

 

– da je državljanin RS i  BiH;

– da je stariji od 18 godina;

– da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost;

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa);

 

      II    Posebni uslovi:

 

– Profesor fizičkog vaspitanja

– Profesor fizičkog vaspitanja i sporta

– Profesor fizičke kulture

 

Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u nastavi.

 

Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u nastavi.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:41/18).

 

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti  dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju po osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban, koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. uvjerenje o neosuđivanosti (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6. ovjerenu kopiju diplome;

7. dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena, ukoliko prosjek ocjena nije naveden u diplomi;

8. uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na            evidenciji nezaposlenih za nezaposlena lica;

9.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;               

10. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije borca;

12. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 22.3.2019. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti poštom na adresu:

 

JU Muzička škola “Trebinje”, ul. Stepe Stepanovića  bb, Trebinje – sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

      Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

                                                                                                                                       ************************                             

 

 JU SŠC  “PERO SLIJEPČEVIĆ”

 GACKO

                                                 

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1. Školski psiholog………. 1 izvršilac,  određeno,( do povratka radnice sa porodiljskog odsustva); sa radnim iskustvom  –  najmanje 1 god. dana u  traženom zanimanju i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom radu.

           

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. gl. RS”, br: 1/16 i  66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS”, br: 41/2018) i Obavještenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br: 07.042/61-56/18 od 20.9.2018. god.

Uz prijavu  (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana) na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

 

– Za ispunjenost opštih uslova:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

4. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.  Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti zatražiće škola od nadležnog organa za kandidata koji bude izabran po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

–  Za ispunjenost posebnih uslova:

 

1. Diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine (240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 6. aprila 1992. godine van BiH i Republike Srbije treba da budu nostrifikovane;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom radu,

3. Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

4. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova (ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);

5. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

7. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje. Intervju i testiranje obaviće se u prostorijama škole dana, 25.3.2019. god. sa početkom u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i  iste im se neće vraćati nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU  Srednjoškolski centar “Pero Slijepčević” Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca broj 24.  Gacko.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*