Templates by BIGtheme NET
Home » Sve vijesti » JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta

02.11.2018 00:57 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 31.10. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

************

****************

OSNOVNI SUD  FOČA

JAVNI OGLAS

     Za prijem na radno mjesto na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca:

       1. Službenik za izvršenje – vozač,

       2. Radnik za održavanje čistoće – spremačica

          Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Republici Srpskoj,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda,

5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

6. da ispunjava uslove utvrđene Zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Foči.

          Posebni uslovi:

1. za radno mjesto službenik za izvršenje – vozač:

– završena srednja škola IV stepena složenosti, gimnazija, ekonomska, upravna ili druga škola IV stepena složenosti sa jednom godinom radnog iskustva sa istim ili sličnim poslovima;

– dokaz o položenom stručnom ispitu za srednju školu,

– dokaz o položenom ispitu za vozača B kategorije;

– potvrda o radnom iskustvu na poslovima vozača od jedne godine,

– poznavanje rada na računaru.

2. za radno mjesto radnik za održavanje čistoće – spremačica:

 –  završena osnovna škola.

          Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave dokumente o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

– za radno mjesto pod  rednim brojem 1.

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi,

4. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

5. potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima za srednju stručnu spremu,

6.  dokaz o položenom stručnom ispitu za srednju stručnu spremu,

7. dokaz o položenom ispitu za vozača B kategorije,

8. dokaz o radnom iskustvu od jedne godine za vozača B kategorije,

9. za ispunjavanje opštih uslova iz tačke 6. svi kandidati dostavljaju ovjerenu pismenu izjavu.

– za radno mjesto pod rednim brojem 2.

10. uvjerenje o državljanstvu,

11. izvod iz matične knjige rođenih,

12. ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj osnovnoj školi,

13. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

14. za ispunjavanje opštih uslova iz tačke 6. svi kandidati dostavljaju ovjerenu pismenu izjavu.

Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom oglasu na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata, a izabrani kandidati su obavezni dostaviti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom komisija za izbor će obaviti razgovor o čemu će kandidati biti obaviješteni preko oglasne table suda ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

 Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana o dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji neispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na oglas zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili poštom na adresu: Osnovni sud Foča, Ul. Njegoševa 25, 73300 Foča.

                                 ****************                                                              

JU SŠC “SVETOZAR ĆOROVIĆ”

LjUBINjE

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

1. Profesor pravoslavne vjeronauke  2 časa sedmično u  centralnoj školi u Ljubinju  ……………..1  izvršilac   bez  iskustva na određeno vrijeme  do 31.8.2019. godine 

2. Profesor pravoslavne vjeronauke 1 čas sedmično u  područnoj školi u Berkovićima…………1  izvršilac   sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  na određeno vrijeme  do 31.8.2019. godine 

Pored opštih uslova predviđenih  Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br 01/16 i 66/18 ) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da je radno sposoban, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kandidati  treba da ispunjavaju i posebne uslove  iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju       (“Službeni  glasnik Republike Srpske”, br.41/18), i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 34/15 i 83/15), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje  navedenih  uslova i to:                                                 

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent  (diplome  stečene van BiH i Republike Srbije poslije  6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

– Potvrdu o radnom stažu i

– Prijavu  (potpisanu od strane kandidata) sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom.

Ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će službenim putem  pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti  za  kandidata koji bude izabran na konkurs, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 102/14 i 42/16), a koje nisu u suprotnosti sa Zakonom  o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni  glasnik Republike Srpske”, br.41/18), te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom)

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima  koji su blagovremeno dostavili prijave i  ispunjavaju  uslove konkursa  obaviće se testiranje i intervju 12.11.2018. godine u  prostorijama škole u  godine u 10 sati.

Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na  testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave  sa odgovarajućom dokumentacijom dostaviti na adresu Javna ustanova Srednjoškolski centar “Svetozar Ćorović”, Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom “Prijava na konkurs”.

                             *************                                                    

JU  MUZIČKA ŠKOLA “TREBINjE”

 TREBINjE

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

    1. Nastavnik vjeronauke – 1 izvršilac (1 čas sedmično) na određeno vrijeme  do 31.8.2019. godine

      I    Opšti uslovi:

  – da je državljanin RS i  BiH;

  – da je stariji od 18 godina;

  – da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost;

  – da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa);

      II    Posebni uslovi:

1. Završen teološki fakultet u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent a koji se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske ili ukoliko na Zavodu nema u potrebnom broju vjeroučitelja mogu se angažovati sveštena lica, shodno Zaključku Vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-1499/18 od 7.6.2018. godine.

Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u nastavi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:41/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz potpisanu prijavu  na konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebni uslova, kao i dokumentaciju po osnovu koje se vrši bodovanje:

1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban, koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. uvjerenje o neosuđivanosti (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6. ovjerenu kopiju diplome;

7. dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena, ukoliko prosjek ocjena nije naveden u diplomi;

8. uvjerenje  izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na            evidenciji nezaposlenih za nezaposlena lica;

9. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

10. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije borca;

12. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 14.11.2018. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti poštom na adresu:

JU Muzička škola “Trebinje”, ul. Stepe Stepanovića bb, Trebinje – sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

      Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

************

REPUBLIKA SRPSKA

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD FOČA                                                                                                                      

                                                                                      

PONIŠTENjE DIJELA JAVNOG KONKURSA

1. Poništava se dio javnog konkursa broj: 01-617/18 od 27.9.2018. godine, koji je objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana, 28.9.2018. godine, za radno mjesto:

Redni broj 4. Viši stručni saradnik za knjigovodstvene poslove ………… 1 izvršilac

 2. Poništenje će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*