Home » Sve vijesti » JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 15.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

************

JU SŠC “SVETOZAR ĆOROVIĆ”

LjUBINjE

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine

1. Profesor fizike 6 časova sedmično …………………………………………….. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br 01/16 i 66/18 ) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da je radno sposoban, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnost, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz člana 104. i 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.41/18), i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”,br. 34/15)

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje navedenih uslova i to:

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih ,

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ( diplome stečene van BiH i Republike Srbije poslije 6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ,

– Potvrdu o radnom stažu i

– Prijavu (potpisanu od strane kandidata ) sa kratkom biografijom , adresom i kontakt telefonom.

Ljekarsko uvjerenje od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci).

Škola će službenim putem pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti za kandidata koji bude izabran na konkurs, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 102/14 i 42/16) , a koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.41/18), te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena),

U izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom),

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili prijave i ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju 27.8.2018. godine u prostorijama škole u godine u 9 sati.

Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostaviti na adresu Javna ustanova Srednjoškolski centar “Svetozar Ćorović”, Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom “Prijava na konkurs”.

                                                                                     

***********

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA

DJEČIJI VRTIĆ” GACKO

KONKURS

 

Za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme:

– Diplomirani vaspitač ……………….. 2 izvršioca

za radnu 2018/2019 vaspitno-obrazovnu godinu .

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju sledeće

uslove :

1. Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača

2. Položen stručni ispit

3. Radno iskustvo od najmanje dvije (2) godine u struci.

Prijavu sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na navedenu adresu.

Konkurs je otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

***************

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR FOČA

KONKURS

za prijem radnika na radna mjesta

1. Profesor fizike, 12 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac

2. Profesor sociologije, 9 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac

3. Profesor biologije, 8 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac

4. Profesor francuskog jezika, 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ……………………………………………… 1 izvršilac

5. Profesor matematike i računarstva i informatike, 15 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi …………………………………………………………………………………………………………………………. 1 izvršilac

6. Diplomirani pravnik, 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac

7. Diplomirani farmaceut, 16 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ……………………………………………… 2 izvršioca

8. Diplomirana medicinska sestra, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16.), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104., Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18.), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 34/15. i 83/15.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12, 80/14. i 83/15.).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14. i 42/16.).

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sljedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sledećom dokumentacijom:

– Da je državljanin RS ili BiH – uvjerenjem o državljanstvu;

– Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

– Da je radno sposoban – ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

– Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

– Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

– Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18.) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

– Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa, Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju dana, 21.8.2018. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave slati, sa naznakom: ZA KONKURS – NE OTVARAJ”, na adresu: JU Srednjoškolski centar Foča, Cara Dušana 73, 73 300 Foča.

*******************

OPŠTINA KALINOVIK        

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Kalinovik

 I – 1. Diplomirani pravnik sa 240 ECTS bodova……………………(1) jedan izvršilac,.

 2. Diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti sa 240 ECTS bodova (1) jedan izvršilac.

II – Opis poslova

 Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, radi sticanja radnog iskustva u struci i osposobljavanja za polaganje stručnog ispita za rad u upravi.

III – Opšti uslovi za prijem pripravnika u radni odnos

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost (po okončanju postupka prijema izabrani kandidat),

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave.

5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV- Posebni uslovi

1. VSS – diplomirani pravnik, 240 ECTS bodova i

2. VSS – diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti, 240 ECTS bodova.

V – Potrebna dokumenta

Prijava na učešće na javnom konkursu se podnosi na posebnom obrascu koji se nalazi u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Kalinovik i na zvaničnoj internet stranici opštine Kalinovik.

Prilikom podnošenja prijave na konkurs kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu (ovjerenu od strane nadležnog organa) i izjave u pisanoj formi:

– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio da se naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice kolane samouprave,

– da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopiju (ovjerenu od strane nadležnog organa) diplome o stručnoj spremi i zvanju.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju i opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte uslove ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VI – Rok i način podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Milinko Lalović, kontakt telefon : 057/ 623-131.

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na pisarnicu opštine, ili poštom, na adresu: Opština Kalinovik, Načelnik opštine, sa naznakom “Prijava na konkurs – Komisiji za sprovođenje postupka prijema”, Karađorđeva br. 37. 71230 Kalinovik.

*****************

JU OM ZA STARIJA LICA KALINOVIK”

KALINOVIK

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU om za starija lica Kalinovik” Kalinovik

I – Direktor JU “Dom za starija lica Kalinovik” Kalinovik, raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika, i to:

 1. Diplomirani pravnik 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac,

 2. Profesor filozofije 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac.

 Pripravnik sa visokom stručnom spremom je lice koje nakon završetka studija na visokoškolskoj ustanovi prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme.

 Pripravnički staž za lice sa završenom visokom stručnom spremom traje 12 mjeseci.

II – Opšti uslovi:

 Za prijem pripravnika kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost (po okončanju postupka prijema izabrani kandidat.

III – Posebni uslovi

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti diplomu o stručnoj spremi i to za pripravnike pod brojem:

1. Diplomu o stečenom zvanju diplomirani pravnik 240 ECTS bodova,

2. Diplomu o stečenom zvanju profesor filozofije 240 ECTS bodova,

3. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

4. Uvjerenje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

IV- Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti biografiju i sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

– Diplomu o završenoj školskoj spremi,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

– Uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

– Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (prilaže samo onaj kandidat koji je izabran po javnom konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa).

V-  Način i rok za podnošenje prijava

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa konkursna komisija će obaviti intervju koji podrazumijeva usmeni razgovor sa kandidatom. O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno, pismenim putem.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na protokol JU “Dom za starija lica Kalinovik” Kalinovik, ili poštom, na adresu: JU “Dom za starija lica Kalinovik” Kalinovik, Ul. Pera Tunguza 12 A, 71230 Kalinovik, sa naznakom “Prijava na konkurs – za Komisiju”.

******************

           

                              

JKP”RAD”DOO KALINOVIK

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

 

I – 1. Profesor matematike i fizike VSS, sa 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac i

     2. Profesor matematike i fizike VSS, sa 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac.

II – Opis poslova

Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, radi sticanja radnog iskustva u struci i osposobljavanja za polaganje stručnog ispita.

III – Opšti uslovi za prijem pripravnika u radni odnos

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. a je stariji od 18 godina,

3. a ima opštu zdravstvenu sposobnost .

IV – Posebni uslovi

          – završen odgovarajući fakultet iz tačke I konkursa.

1. VSS – profesor matematike i fizike 240 ECTS bodova i

2. VSS – profesor matematike i fizike 180 ECTS bodova.

V – Potrebni dokumenti (original ili ovjerena kopija):

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, (dostaviće samo izabrani kandidati prije

zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ,

5. Uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS,

6. Lično potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da nema radnog iskustva u struci i

7. Ovjerena kopija diplome.

VI – Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na razgovor-intervju. O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

VII –Način i rok za podnošenje prijava

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske” .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje .

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u prostorije JKP “Rad” d.o.o. Kalinovik ili poštom na adresu preduzeća, sa naznakom “Prijava na konkurs”, ul. Srpskih dobrovoljaca br.2 Kalinovik.

*************

JCENTAR ZA SOCIJALNI RAD KALINOVIK

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

          I – U radni odnos primaju se pripravnici i to :

          1. Diplomirani profesor razredne nastave – 2 izvršioca, na određeno vrijeme (12 mjeseci).

          2. Diplomirani vaspitač predškolske djece – 1 izvršilac (12 mjeseci).

          II – Opis poslova

          Obavljanje pripravničkog staža i priprema za polaganje stručnog upravnog ispita.

          III – Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine.

2. Da je stariji od 18 godina.

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

          IV – Pored opštih uslova , kandidat mora da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

Pod 1:

– VSS – diplomirani profesor razredne nastave sa 240 ECTS bodova ,

– bez radnog iskustva u struci,

– da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 2:

– VSS – diplomirani vaspitač predškolske djece sa 180 ECTS bodova,

– bez radnog iskustva u struci,

– da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

          V – Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavu na javni oglas sa adresom i brojem telefona.

2. Kopiju lične karte.

3. Uvjerenje o državljanstvu.

4. Izvod iz matične knjige rođenih .

5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak kod nadležnog suda za krivična djela za koja se može izreći kazna od 3 ili više godina, (ne starije od 6 mjeseci).

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica.

8. Lično potpisanu izjavu da nema radnog iskustva u struci.

9. Diplomu kao dokaz o završenom školovanju.

10. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti (samo za kandidate koji budu izabrani)

          Tražena dokumentacija kao dokaz za ispunjavanje posebnih uslova može biti dostavljena u obliku fotokopije, kandidat koji bude izabran biće dužan da dostavi originalne primjerke ili ovjerene fotokopije dokumenata.

          Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske”.

          Javni oglas će biti otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

          Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

          Svi kandidati koji podnesu potpune i blagovremene prijave će biti pismeno obaviješteni o rezultatima oglasa.

          Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu: JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD , KARAĐORĐEVA 37, 71230 KALINOVIK sa naznakom “PRIJAVA NA OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA”

********

SPORTSKI SAVEZ KALINOVIK

JAVNI KONKURS

 

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u Sportski savez Kalinovik

I – Sportski savez Kalinovik, raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika, i to:

 1. Diplomirani trener fudbala 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac,

 2. Diplomirani ekonomista – 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac,

 3. Diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije – Smjer logopedija i surdoaudiologija 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac,

 Pripravnik sa visokom stručnom spremom je lice koje nakon završetka studija na visokoškolskoj ustanovi prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme.

 Pripravnički staž za lice sa završenom visokom stručnom spremom traje 12 mjeseci.

II- Opšti uslovi:

 Za prijem pripravnika kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

4. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

5. Da je stariji od 18 godina,

6. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost (po okončanju postupka prijema izabrani kandidat),

7. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

III- Posebni uslovi

 Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti diplomu o stručnoj spremi i to za pripravnike pod brojem:

1. Diplomu o stečenom zvanju diplomirani trener fudbala 180 ECTS bodova,

2. Diplomu o stečenom zvanju diplomirani ekonomista 180 ECTS bodova,

3. Diplomu o stečenom zvanju diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije – smjer logopedija i surdoaudiologija 240 ECTS bodova.

IV – Potrebna dokumenta:

 Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti biografiju i sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

– Diplomu o završenoj školskoj spremi,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih

– Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

– Uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS,

– Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (prilaže samo onaj kandidat koji je izabran po javnom konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa).

V – Način i rok za podnošenje prijava

 Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, konkursna komisija će obaviti intervju koji podrazumijeva usmeni razgovor sa kandidatom. O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno, pismenim putem.

 Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u prostorije Sportskog saveza Kalinovik, ili poštom, na adresu: Sportski savez Kalinovik, ulica Karađorđeva br. 37, 71230 Kalinovik, sa naznakom “Prijava na konkurs – za Komisiju”.

**********

JU OŠ “PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ”

BILEĆA

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac (voditelj u produženom boravku), položen stručni ispit i najmanje 1 godina radnog iskustva u struci – do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 30.6.2019. godine .

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju(”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (”Službeni glasnik RS”, broj 77/09,86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik RS”, broj 102/14 i 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon , kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent(diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane).

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrsti posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)dostaviće kandidat koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran , a prije zasnivanja radnog odnosa).

– Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

– Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Intervju i testiranje obaviće se 24.8.2018. godine u 10 časova u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju i testiranje , a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijava slati na adresu:

JU Osnovna škola ”Petar II Petrović Njegoš” Bileća, Kralja Aleksandra, br.32. Bileća.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam)dana od dana objavljivanja.

***************

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

SVETI ROMAN MELOD” NEVESINjE

 

KONKURS

za popunu radnih mjesta

1. Nastavnik klavira i korepeticije ……………………………….. 1 izvršilac, 24 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/2019 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

2. Nastavnik klavira i korepeticije……………………………….. 1 izvršilac, 12 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/2019 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

3. Nastavnik klavira i korepeticije……………………………….. 1 izvršilac, 20 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/2019 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

4. Nastavnik violine ………………….. 1 izvršilac, 12 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/2019 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

5. Nastavnik flaute ………………….. 1 izvršilac, 12 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/2019 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko,

6. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 13 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/2019 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko

7. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 24 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/2019 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje,

8. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 6 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/2019 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

9. Nastavnik harmonike ……………………………….. 1 izvršilac, 24 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/2019 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje

10. Nastavnik harmonike ……………………………….. 1 izvršilac, 16 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/2019 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje

11. Nastavnik harmonike ……………………………….. 1 izvršilac, 12 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/2019 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

12. Nastavnik klarineta ……………………………….. 1 izvršilac, 6 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/2019 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

13. Nastavnik solo pjevanja ………………….. 1 izvršilac, 12 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/2019 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

14. Nastavnik solo pjevanja ………………….. 1 izvršilac, 12 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/2019 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u područnom odjeljenju Gacko.

Za sve kandidate obavezan je rad u petodnevnoj radnoj sedmici.

Opšti uslovi:

– da je državljanin RS i BiH

– da je stariji od 18 godina;

– da je radno sposoban,

– da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem.

Posebni uslovi:

1, 2. i 3. diplomirani muzičar – pijanista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – pijanista.

4. diplomirani muzičar – violinista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – violinista,

5. diplomirani muzičar – flautista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – flautista,

6, 7. i 8. diplomirani muzičar – gitarista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – gitarista,

9, 10. i 11. diplomirani muzičar – akordeonista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – harmonikaš.

12. diplomirani muzičar – klarinetista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – klarinetista.

13. i 14. diplomirani muzičar – solo pjevač, profesor crkvene muzike i pojanja, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – solo pjevač.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu BiH, RS

– ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

– uvjerenje od suda da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,

– ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenim najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

– uvjerenje o ostvarenom radnom stažu,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih ukoliko je kandidat nezaposlen,

– rješenje o utvrđenom statusu socijalno ugroženog lica, ukoliko kandidat ima taj status (vidi član 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi – “Sl. glasnik RS” broj 102/14).

Ukoliko je kandidat zaposlen dužan dostaviti uvjerenje o zaposlenosti izdato od poslodavca sa fondom i sedmičnim rasporedom časova. Ukoliko kandidat ima 2 državljanstva i zaposlen je u drugoj državi dužan je dostaviti uvjerenje o zaposlenju u drugoj državi ili potvrdu sa evidencije nezaposlenih lica.

 Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa potrebnim radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, komisija će razmatrati prijave lica bez radnog iskustva.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje od godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom o osnovnom obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad sa učenicima dostavlja se nakon izbora kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti po službenoj dužnosti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana, 30.8.2018. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama škole na adresi Trg Blagoja Parovića bb sa svim kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave obaviće se intervju. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se predati neposredno ili poslati poštom na navedenu adresu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

*******

OPŠTINA BILEĆA

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Bileća

 I – Načelnik opštine Bileća raspisuje javni konkurs za 8 pripravnika na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u opštinsku upravu Bileća i to:

1. Diplomirani pravnik sa 240 ECTS bodova …………………….. 4 pripravnika

2. Diplomirani ekonomista sa 240 ECTS bodova ………………1 pripravnik

3. Strukovni inženjer geodezije sa 180 ECTS bodova………….. 1 pripravnik

4. Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva sa 240 ECTS bodova ……………………………………………………………………………………………… 1 pripravnik

5. Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta ………………………………………………………………………………………………. 1 pripravnik.

II – Opis poslova:

Pripravnik se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja, radi sticanja radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, osposobljavanje za samostalni rad u struci i polaganje stručnog ispita za rad u opštinskoj upravi.

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs, treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove:

 III- Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. Da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u  BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

 Pod 1.

 – VSS – diplomirani pravnik 240 ECTS – 4 pripravnika

 – Bez radnog iskustva u struci i

 – Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

 Pod 2.

– VSS – diplomirani ekonomista, 240 ECTS – 1 pripravnik

– Bez radnog iskustva u struci i

– Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 3.

 – Strukovni inženjer geodezije sa 180 ECTS bodova………………. 1 pripravnik

– Bez radnog iskustva u struci i

– Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

 Pod 4.

– Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva sa 240 ECTS bodova …………………………………………………………………………………………………..1 pripravnik

– Bez radnog iskustva u struci i

– Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

 Pod 5.

– Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta ………………………………………………………………………………………………… 1 pripravnik.

– Bez radnog iskustva u struci i

– Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje

V – Potrebna dokumenta:

 Uz potpisanu prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa.

1. fotokopije lične karte ili pasoša,

2. izjave u pismenoj formi:

a) da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,

b) da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

v) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest

 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

g) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kome nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

d) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 44 i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:97/16).

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova konkursa kandidati prilažu:

– Fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

– Uvjerenje sa Biro za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenih lica i

– Lična izjava da nema radnog iskustva u struci.

 Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja, Komisiji dostavi dokaze o ispunjavanju opštih uslova u originalu ili ovjerene fotokopije (izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o neosuđivanju, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja V tačke 2. pod t.b), g) i d) i posebnih uslova u originalu i ovjerenoj fotokopiji (diplomu o stručnoj spremi, uvjerenje sa biroa za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenih lica i izjava da nema radnog iskustva u struci).

 Ako prvorangirani kandidat u propisnom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze .

 Postupak izbora kandidata sprovodi Konkursna komisija za izbor pripravnika opštinske uprave Bileća.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa biće pozvani na intervju. O vremenu i mjestu razgovora kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 VI – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija uz prijavu na konkurs neće se vraćati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Bileća, Ulica Kralja Aleksandra br. 28. sa naznakom “Konkurs za pripravnike u opštinskoj upravi opštine Bileća”.

         

*****

JU SŠC”GOLUB KUREŠ”

BILEĆA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Opis radnog mjesta:

1. Nastavnik ruskog jezika 18 časova redovne nastave – 1 izvršilac– sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu – na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

2. Nastavnik muzičke kulture 3 časa redovne nastave – 1 izvršilac– sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu – na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

3. Nastavnik mašinske grupe predmeta 15 časova redovne nastave – 1 izvršilac– sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu – na određeno vrijeme najkasnije do 1.2.2019. godine.

4. . Nastavnik demokratije i ljudskih prava 10 časova redovne nastave – 1 izvršilac– sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu – na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16) i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS”, broj: 34/15 i 83/15) .

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Uvjerenje o neosuđivanosti (kojim se potvrđuje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem), ovo uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

– Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nakon 6. aprila 1992. god.),

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je neophodno preračunati u puno radno vrijeme.

– Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vladimira Gaćinovića br. 1, 89 230 Bileća sa naznakom “za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta”.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testiranju i intervjuu, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za prijem radnika. Testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti 27.8.2018. godine u 10 časova, u prostorijama JU Srednjoškolski centar “Golub Kureš” u Bileći.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad obrazovno-vaspitnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se molbe kandidata bez iskustva.

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 102/14 i 42/16).

Glassrpske

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*